แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทรัพยากรบุคคล วิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และวิชาการพัสดุ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...