ข้อมูลกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นาประภาวดี โกสิยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผลนางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศุึกษาปฏิบัติการนางประภาวดี โกสิยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ