ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายวรพงษ์ ครุฑปราการ
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ