Untitled Document


๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ขอเชิญเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก ชิงรางวัลไปเยอรมนีและเงินรางวัล (กำหนดการใหม่และขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
2 ขยายเวลารับสมัคร โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า" กลุ่มพัฒนาการศึกษา
3 ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
6 การติดตามการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
7 กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิาชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
9 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
11 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการศึกษา
13 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 165/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ
17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) ผู้ดูแลระบบ
18 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มอำนวยการ
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มอำนวยการ
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มอำนวยการ
21 ดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
23 แบบรายงานความเสี่ยง กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
27 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชฯ รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สป.101/2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
28 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.95/2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
30 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
31 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
32 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
33 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์- 25 มีนาคม 2565) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
34 แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการในพื้นที่) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
35 การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
36 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
37 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ
38 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
39 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
40 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 904/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
41 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 903/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
42 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
43 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
44 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
45 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
46 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
47 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
48 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องตราสัญญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย กลุ่มพัฒนาการศึกษา
49 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
50 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
51 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
52 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
53 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
54 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
55 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
56 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
57 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
58 การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
59 รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
60 การรายงานผลการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
61 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
62 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ
63 โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
64 ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
65 ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
66 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
67 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด(รุ่นพิเศษ) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
68 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
69 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
70 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
71 การเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
72 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
73 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ
74 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
75 รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
76 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการ 2-4 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
77 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
78 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
79 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
80 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
81 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกาษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
82 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
83 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.31/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
84 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการฯ ตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่ สป.38/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
85 คำสั่ง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
86 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.1064/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
87 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สป.896/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
88 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
89 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
90 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
91 เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
92 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
93 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
94 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
95 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
96 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
97 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
98 รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
99 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนขอเงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
100 การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
101 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ รต. 63 (รอบที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
102 แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน Coding กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
103 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
104 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
105 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
106 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
107 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
108 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
109 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
110 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ผู้ดูแลระบบ
111 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
112 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
113 รายงานการประเมินความเสี่ยงเรื่องรถราชการ กลุ่มอำนวยการ
114 คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
115 รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) เขตตรวจราชการที่ ๙ กรณีพิเศษ (พงษ์พิศาล ชินสำราญ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
116 รายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในภาพรวมระดับภาค กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
117 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มอำนวยการ
118 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน กลุ่มอำนวยการ
119 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กลุ่มอำนวยการ
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กลุ่มอำนวยการ
121 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
122 ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ
123 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
124 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 กลุ่มอำนวยการ
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้ งานปรับปรุงอาคาร กลุ่มอำนวยการ
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแอร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
127 ประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทีวี กล้องวงจรปิด กลุ่มอำนวยการ
128 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคาร กลุ่มอำนวยการ
129 ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
130 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2562 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
131 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
132 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
133 แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
134 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
135 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 179/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
136 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
137 ประกา่ศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
138 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
139 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
140 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
141 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
142 รายงานควบคุมภายใน ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
143 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
144 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
145 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
146 คำสั่ง สป.ศธ. กลุ่มอำนวยการ
147 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
148 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
149 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
150 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
151 เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
152 เอกสารขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.1 - สถพ.4) และขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มพัฒนาการศึกษา
153 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
154 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
155 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
156 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
157 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับทบทวน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
158 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
159 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
160 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
161 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
162 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
163 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
164 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
165 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
166 การกรอกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
167 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดทัศนคติในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
168 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
169 กำหนดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE กลุ่มพัฒนาการศึกษา
170 เอกสารบรรยายประกอบการประชุม โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฯ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
171 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายฯ กลุ่มอำนวยการ
172 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
173 แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
174 เชิญการประชุมโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ภาค ๓ เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ศธจ.ในพื้นที่) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
175 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
176 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
177 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
178 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
179 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
180 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
181 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
182 แบบรายงานการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ รต. ๖๒) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
183 การรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ รต. ๖๒) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
184 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
185 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
186 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
187 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.408/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
188 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ ตรวจเฉพาะด้าน (Agenda Based) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
189 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
190 คำสั่ง 286/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการฯ เฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
191 คำสั่ง 285/2562 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
192 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
193 หลักเกณฑ์การพิจาณาการขออนุญาตใช้ตราสัญญลักษณ์พระราชะิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ
194 แนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้้งฯ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
195 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
196 แบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Agenda Based) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
197 แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
198 เชิญประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
199 คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
200 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กกต. กลุ่มอำนวยการ
201 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (2/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
202 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (1/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
203 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562 ของการประปานครหลวง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
204 (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
205 แจ้งเชิญประชุมการจัดทำเครื่องมือการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ จังหวัดนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
206 แนวทางคำรับรองฯสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
207 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
208 เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
209 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
210 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
211 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
212 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
213 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไฟล์1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
214 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
215 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
216 ย้ายข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
217 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทรัพยากรบุคคล วิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
218 รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
219 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
220 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานประชาสัมพันธ์และสายงานจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
221 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิเทศสัมพันธ์และสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
223 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
224 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
225 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
226 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
227 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
228 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
229 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
230 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
231 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
232 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
233 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
234 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
235 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
236 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
237 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
238 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
239 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
240 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
241 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
242 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
243 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
244 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
245 เกณฑ์การประเมิน การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Inspection ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
246 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
247 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
248 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
249 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
250 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
251 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
252 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
253 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
254 ปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
255 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
256 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชฯ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
257 เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติจั้งตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่......) พ.ศ......... กลุ่มบริหารงานบุคคล
258 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
259 แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รต 2/61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
260 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
261 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
262 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
263 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
264 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
265 ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
266 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
267 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
268 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
269 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 หนังสือแจ้งเวียน กลุ่มอำนวยการ
271 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
272 ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
273 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
274 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
275 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มอำนวยการ
276 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลว 3 เม.ย. 61 และประกาศ ปปง. ที่ 2/2561 ลว 4 เม.ย. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล
277 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
278 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
279 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
280 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
281 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล
282 ระเบียบกระทรวงการคลังและคู่มือการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ กลุ่มอำนวยการ
283 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
284 รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
285 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
286 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
287 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ กลุ่มอำนวยการ
288 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
289 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
290 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
291 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ กลุ่มอำนวยการ
292 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
293 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารษณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
294 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
295 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
296 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
297 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอำนวยการ
298 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 7 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
299 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
300 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
301 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
302 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
303 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
304 เครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
305 แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
306 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
307 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพอินโฟกราฟิคกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
308 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
309 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
310 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 24/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
311 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
312 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
313 วิธีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
314 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
315 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
316 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มอำนวยการ
317 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
318 เอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
319 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
320 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
321 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
322 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
323 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
324 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ดูแลระบบ
325 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
326 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.สระแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
327 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.ปราจีนบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
328 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
329 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป1754/2560 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
330 แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
331 ข้อมูลผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
332 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
333 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
334 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
335 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
336 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
337 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
338 ข้อมูลติดต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
339 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
340 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
341 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
342 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
343 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
344 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
345 เอกสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการแปลงแบบสอบถามออนไลน์เป็น QR Code กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
346 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 (นโยบายที่ 1-13) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
347 (ร่าง) คู่มือการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
348 (ร่าง) แผนการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
349 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
350 รายชื่อโรงเรียน ICU เขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
351 ปฏิทินกำหนดออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ สนง.ศธจ.ในพื้นที่ สนง.ศธภ.3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
352 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ผู้ดูแลระบบ
353 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
354 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
355 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กลุ่มบริหารงานบุคคล
356 ผู้ประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.ในพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
357 แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
358 แบบการติดตามฯ รอบที่ ๒ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
359 แบบนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานผู้รับการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
360 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
361 ทำเนียบสมุดโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
362 ขอส่งเครื่องมือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่@ กลุ่มอำนวยการ
363 ขอข้อมูลในการจัดทำทำเนียบประสานงานเครือข่ายการตรวจราชการ กลุ่มอำนวยการ
364 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหัวข้อFree Online Serviceเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ
365 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
366 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มอำนวยการ
367 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
368 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน กลุ่มอำนวยการ
369 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปปง. กลุ่มอำนวยการ
370 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
371 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ กลุ่มอำนวยการ
372 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
373 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ
374 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการบริหารราชการในต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
375 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
376 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความประสงคฺ์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการระดับปฏิบัติงาน เพื่อย้าย โอน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
377 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
378 กรมราชทัณฑ์ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
379 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ