วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
>>>วิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
“สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา”

>>>ค่านิยมองค์กร
“รักองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา”

>>>วัฒนธรรมองค์กร
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา”

>>>ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 5
1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


*************************************************************

>>>วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
"ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

>>>พันธกิจ
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย
4. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

>>>ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา


>>>เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดน
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

*************************************************************

>>>สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9


>>>1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ "ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณธรรมและคุณภาพ สู่อาชีพหรือการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม"

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) สร้างเสริมคุณธรรม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการของสังคม


>>>2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์ "ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2) ผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา


>>>3. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วิสัยทัศน์ "เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีศักยภาพแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน"

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากำลังคนกาวิจัย นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


>>>4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศน์ "ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์"

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) พัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5) ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


>>>5. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด

วิสัยทัศน์ "การศึกษามีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"

ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2) พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5) ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ