ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
04/11/2562 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
04/11/2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
04/11/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับทบทวน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11/07/2562 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11/07/2562 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11/07/2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
29/01/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (2/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา