ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
11/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
21/03/2565 ดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564
21/03/2565 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564
11/03/2565 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9
02/02/2565 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566
02/11/2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
02/11/2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
08/03/2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนใช้เงิน)
09/12/2563 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563
26/10/2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9
10/09/2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนขอเงิน)
22/06/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
22/06/2563 คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. 9
11/06/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
10/06/2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2562 - 2565
23/03/2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนใช้เงิน)
04/11/2562 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562
04/11/2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563 - 2565
04/11/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับทบทวน
11/07/2562 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3