ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/06/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2563 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2563 รายงานการประเมินความเสี่ยงเรื่องรถราชการ กลุ่มอำนวยการ
15/06/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มอำนวยการ
15/06/2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน กลุ่มอำนวยการ
15/06/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กลุ่มอำนวยการ
15/06/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กลุ่มอำนวยการ