ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
14/09/2563 รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
01/09/2563 การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
27/08/2563 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ รต. 63 (รอบที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
26/08/2563 แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน Coding กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
13/08/2563 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10/08/2563 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
05/08/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล