ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
16/06/2565 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
17/05/2565 การติดตามการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)
09/05/2565 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11/04/2565 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 165/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
11/04/2565 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/03/2565 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
17/03/2565 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชฯ รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สป.101/2565
17/03/2565 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.95/2565
22/02/2565 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการ)
11/02/2565 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์- 25 มีนาคม 2565)
09/02/2565 แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการในพื้นที่)
09/02/2565 การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/01/2565 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 904/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/01/2565 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 903/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
21/12/2564 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดจันทบุรี
16/12/2564 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดสระแก้ว
22/11/2564 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔)
25/10/2564 การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
25/10/2564 รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
19/10/2564 การรายงานผลการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564