ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
17/02/2563 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
25/10/2562 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/09/2562 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/09/2562 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/08/2562 การกรอกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/08/2562 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดทัศนคติในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/08/2562 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล