นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการบูรพาปราจีน (open house )
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมสัมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ “เปิดบ้านปริทัศน์ตลาดนัดเทคโนโลยี 2020 “
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในระบบ eMENSCR
ศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดโดยองค์คณะบุคคล จังหวัดนครนายก
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) หรือ Provincial Education Community ของจังหวัดสระแก้ว