ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่